ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
394
01 ธ.ค. 2552
162 ประกาศรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ อบต.บาโงยซิแน ประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
456
12 พ.ย. 2552
163 ข่าว:คณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
376
29 ก.ย. 2552
164 บทความ:การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุของ อปท. ดาวน์โหลดเอกสาร
411
25 ก.ย. 2552
165 บทความ:แนวทางการสร้างธรรมมภิบาลของ อปท ดาวน์โหลดเอกสาร
362
01 ก.ย. 2552
166 หลักการบริหารราชการที่ดี ดาวน์โหลดเอกสาร
399
15 ส.ค. 2552
167 บทความ:การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
374
01 ก.ค. 2552
168 บทความ:พลังชุมชนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
408
11 พ.ค. 2552
169 หลักการบริหารแบบธรรมาภิบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
342
24 มี.ค. 2552
170 การขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ (ใช้เฉพาะกรณีการจ่ายเงินสวีสดิการผู้สูงอายุ 6 เดือน ตามนโยบายรัฐบาล)
769
16 ก.พ. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18