ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
211
13 ธ.ค. 2556
102 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ การปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการทำงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
1124
06 ธ.ค. 2556
103 แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
267
04 ธ.ค. 2556
104 ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
302
30 ต.ค. 2556
105 ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
189
24 ต.ค. 2556
106 ประกาศกระบวนการ/กลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
296
01 ต.ค. 2556
107 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
146
01 ต.ค. 2556
108 ประกาศ อบต.บาโงยซิแน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัด อบต.บาโงยซิแน ดาวน์โหลดเอกสาร
468
24 มิ.ย. 2556
109 ประกาศการใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ดาวน์โหลดเอกสาร
321
24 มิ.ย. 2556
110 ประกาศ อบต.บาโงยซิแน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและกำหนดวันเวลาและสถานที่ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
468
13 มิ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18