ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน ดาวน์โหลดเอกสาร
96
24 พ.ค. 2560
62 แผนป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ. 2561-2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
17 พ.ค. 2560
63 ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
30 ธ.ค. 2559
64 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
100
30 ธ.ค. 2559
65 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
113
30 ธ.ค. 2559
66 ประชาสัมพันธ์คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
92
30 ธ.ค. 2559
67 การยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
27 ธ.ค. 2559
68 ประกาศเรื่องรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
117
22 ธ.ค. 2559
69 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
85
09 ธ.ค. 2559
70 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
90
03 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18